You are Listning to RADIO GANGUSA . . . .

Radio Gangusa

Play List


Wednesday, May 29, 2013

ಸುದ್ದಿ ಮನೆ ಗದ್ದಲ ...


       CzÀÄ 2011 ªÀiÁZÀð 11, ±ÀÄPÀæªÁgÀ PÀ£ÀßrUÀjUÉÆAzÀÄ ¥ÀªÀðzÀ ¢£ÀªÁVvÀÄÛ.  «±ÀéªÀÄlÖzÀ°è £Á£Á PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ºÀ®ªÀgÀÄ «PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¢ü¹ ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß ªÉÄnÖ¤AvÀ PÉÆÃlåAvÀgÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ rArªÀĪÀÅ UÀr£Ár£ÀÀ ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è ªÉƼÀUÀĪÀ ¢£À.  ¤ªÀÄUÉ®è UÉÆvÀÄÛ CªÀvÀÄÛ ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À 2011 gÀ vÉÃgÀÄ, CzÀÆ 25 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è JgÀqÀ£Éà ¨Áj ®PÁëAvÀgÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¨É¼ÀUÁ«UÉ ºÀjzÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ.   E£ÀÆß vÀªÀÄä PÉ®¸À PÁAiÀÄð ©lÄÖ §gÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÀĽvÀÄ CxÀªÁ D¦üù£À¯ÉÆèÃ, CAUÀrUÀ¼À¯ÉÆèà n.«. ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄ «Që¹ D£ÀAzÀ ¥ÀqÀĪÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ.  AiÀiÁªÀ ªÁ»tÂAiÀÄ°è ¨É¼ÀUÁ«¬ÄAzÀ £ÉÃgÀ ¥Àæ¸ÁgÀ ©vÀÛgÀUÉƼÀÄîwÛzÉ CAvÀ jªÉÆÃl »rzÀÄ ZÁ£É¯ï QvÁÛQzÉÝ QvÁÛQzÀÄÝ DUÀ §ºÀÄ¥Á®Ä ¸ÀÄ¢Ý ªÁ»tÂUÀ¼Éà ºÉZÁÑV £ÉÃgÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß ©vÀÛj¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ.  FUÀAvÀÄ vÁAwæPÀvÉ vÀÄA¨Á ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.  AiÀiÁªÀ ¸ÀܼÀzÀ®Æè AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è K£ÉãÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß vÀqÀªÀiÁqÀzÉ d£ÀjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀÄ¢Ý ªÁ»tÂUÀ¼À PÁA¦mÉõÀ£ï.  ¸ÀÄ¢ÝUÉ ¸Àé®à G¥ÀÄà, SÁgÀ ¸ÉÃj¹ ¸Àé®à ºÉZÉÑà ºÉüÀĪÀ ZÀl (PÉ®ªÉÇAzÀÄ) ¸ÀÄ¢Ý ªÁ»tÂUÀ½UÉ AiÀiÁPÀAzÉæ G¥ÀÄà-SÁgÀ EzÀÝgÉ w£ÀÄߪÀªÀjUÉ («ÃPÀëjUÉ) gÀÄaPÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ C®èªÉÃ?

 

       CzÀgÀ®Æè ºÉý-PÉý «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À PÉý¢gÁ £ÀªÀÄä ¸ÀÄ¢Ý ªÁ»tÂUÀ¼À ªÀgÀ¢UÁgÀgÀ ºÀjzÁl?  MAzÀÄ ªÁgÀzÀ ªÉÆzÀ¯Éà vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁ»tÂUÀ¼À Live broadcasting ªÁºÀ£À ºÀwÛPÉÆAqÀÄ JPÀìmÁæ JgÉqÉgÉqÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ ¨É¼ÀUÁ«UÉ §A¢zÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢ PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÝgÀÄ PÀÆqÀ.  PÉÆÃlåAvÀgÀ d£ÀjAzÀ QQÌjzÀ ¨É¼ÀUÁ« ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ ¹zÀݪÁ¬ÄvÀÄ.  JgÀqÀÄ ¢£À ªÉÆzÀ°AzÀ¯Éà ¸ÀÄ¢Ý ªÁ»tÂUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀ ¥Àæ¸ÁgÀzÀ eÁ»gÁvÀ£ÀÄß PÉêÀ® £ÀªÀÄä ZÁ£É¯ï£À°è ªÀiÁvÀæ CAvÁ vÉÆÃj¹zÉÝ vÉÆÃj¹zÀÄÝ.  CAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ ªÁ»tÂAiÀÄ £ÀÆå¸ï qɸÀÌ£À°è ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ PÁªÀÅ.  qɸï̤AzÀ »jAiÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ ¥Àæ±Éß PÉýzÀÝPÉÌ®è ¨É¼ÀUÁ«¬ÄAzÀ ªÁ»tÂAiÀÄ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ GvÀÛgÀ PÉÆqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ.  D ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqÉ¢zÀÝ£ÀÄß, £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀÄzÀgÀ ¤RgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.  CzÀ£ÀÄß PÁåªÉÄgÁªÀÄ£ï awæ¸ÀÄvÁÛ EgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ.  PÁåªÉÄgÁzÀ ªÉÊgÀ CvÀÛ-EvÀÛ JwÛ »rzÀÄ zÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV awæÃPÀj¹ CzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁ»tÂUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ ¥Àj ºÉüÀ wÃgÀzÀÄ.  ªÁ»t ¥Àæw¤¢üUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÉ, EzÉãÀ¥Àà EµÀÄÖ PÀµÀÖzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ PÉÊ ºÁQzÁÝgÉ JAzÀÄ d£ÀjUÉ C¤ß¸ÀzÉà EgÀzÀÄ.  DzÀgÀÆ D PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß CZÀÄÑPÀmÁÖV ªÀiÁr d£ÀjUÉ vÀ®Ä¦¸À¨ÉÃPÉA§ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÁ»tÂAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜjAzÀ ±À¨sÁ¸ïVj ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀA§® PÀÆqÀ ¥Àæw¤¢üUÀ½UÉ.  AiÀiÁªÀÇzÉà ªÁ»tÂAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ vÀªÀÄä ¥Àæw¤¢üUÀ½AzÀ §AiÀĸÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃgÉ£ÀÄ C®è.  ªÁgÀzÀ°è JgÀqÀÄ «±ÉõÀ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß.  CzÀPÉÌ ªÁ»tÂUÀ¼ÀÄ §¼À¸ÀĪÀ «±ÉõÀ ¥ÀzÀ Special Story JAzÀÄ EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À®èAvÀÆ ¸ÀÄ¢Ý ªÁ»tÂUÀ¼ÀÄ JAvÉAvÀ ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼À£ÀÄß ©vÀÛj¸ÀÄwÛªÉ JAzÀgÉ, D ¸ÀÄ¢Ý £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÉ ªÁ»tÂUÀ½UÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄÄ ¹UÀ°®èªÁ JAzɤ¸À®Ä §ºÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅ¢®è.  E°è ©r qɸïÌ£À°è PÀĽvÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄ¢Ý ¹UÀ¢zÀÝgÉ CªÀgÁzÀÆæ K£ÀÄ ªÀiÁrAiÀiÁgÀÄ.  ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÁgÉÆAzÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ºÉý CzsÀð UÀAmÉ PÀ¼ÉAiÀÄ ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÉÆAzÉ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è.  FUÀAvÀÄ CzÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¤«ÄµÀPÉÌ §AzÀÄ vÀ®Ä¦zÉ.  G½zÀ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¤«ÄµÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV eÁ»ÃgÁwUÉ «ÄøÀ®Ä.  CzÀgÀ¯Éèà K£ÁzÀÄæ gÁdQÃAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ºÉaÑzÀªÉAzÀgÉ ¸ÁPÀÄ ªÁ»tÂUÀ¼À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼É §gÀĪÀÅ¢®è.  D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è J®è ¨ÉÃgÉ ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄaÑ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ.  gÁdQÃAiÀÄzÀ gÀ¨sÀ¸ÀzÀ°è.

 

       CªÀvÀÄÛ ¨É½UÉÎ ¨É½îAiÀÄ gÀxÀªÉÃjzÀ ¨sÀĪÀ£ÉñÀéj ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ©Ã¢AiÀÄ°è ¨sÀªÀå ¨ÉgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¹ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ PÉÃAzÀæ ©AzÀĪÁzÀ ZÉ£ÀߪÀiÁä ªÉâPÉAiÀÄvÀÛ ¸ÁUÀÄwÛzÀÝgÉ PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÀµÉÆÃðzÁÎgÀ ªÀÄÄV®Ä ªÀÄÄnÖvÀÄÛ.  D ¸ÀÄAzÀgÀ PÀ£ÀßqÉÆÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß zÀȱÀåzÉÆA¢UÉ ¸ÉgÉ »rzÀÄ d£ÀjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ PÉ®¸À PÉ® ¥Àæw¤¢üUÀ½UÉ ºÀA§®ªÁzÀgÉ E£ÀÆß PÉ®ªÀjUÉ PÀªÀÄðªÉAzɤ¹zÀÆÝ GAlÄ, KPÉAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀÄ¢Ý CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉÆà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ £ÉÃgÀ ¥Àæ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà vÉÆAzÀgÉUÀ½®èzÉÃ£É d£ÀjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀÅzÀÄ CµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ PÉ®¸ÀªÀ®è.  D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÁ»tÂAiÀÄ ¤gÀÆ¥ÀPÀjUÀÆ ªÀgÀ¢UÁgÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ªÁ»tÂAiÀÄ ¸ÀÄÖrAiÉÆà zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ mÉQß²AiÀÄ£ÀUÀ¼À ªÀÄzÀå ¨sÁj ºÉÆAzÁtÂPÉ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É F ªÀÄƪÀgÀ°è M§âgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀgÀÆ CªÀUÀqÀ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ.  C®èzÉà ªÁ»tÂAiÀÄÄ ªÀÄÄdÄUÀgÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.  KPÉAzÀgÉ PÉÆÃn PÉÆÃn PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ D PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ «ÃQë¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ.  ªÉÆ£Éß MAzÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ªÁ»tÂAiÀÄ°è mÉQß²AiÀÄ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¤gÀÆ¥ÀQAiÀÄ ªÉÄÃPÀC¥sï ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ°è PÀÄaðUÀ¼À£ÀÄß JwÛ ¨ÉÃgÉqÉ EqÀĪÀ zÀȱÀåUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀUÉÆAqÀÄ £ÀUÉà ¥Ál°UÉ UÀÄjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.  CzÀÄ ªÁ»tÂAiÀÄ ¹§âA¢UÀ½UÉ PÉÆÃ¥À vÀAzÀgÀÆ «ÃPÀëPÀjUÉ £ÀUÀÄ vÀgÀĪÀÅzÀÄ UÁågÀAnÃ........

 

       C¢gÀ°, ¨sÀĪÀ£ÉñÀéjAiÀÄ gÀxÀzÀ eÉÆvÉUÉ ZÉ£ÀߪÀÄä ªÉâPÉ vÀ®Ä¦zÀ ¨sÀªÀå ªÉÄgÀªÀtÂUɪÀÄÄAzÉ GzÁÏl£ÉUÉÆAqÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ J®è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁ»tÂUÀ¼À°è £ÉÃgÀ ¥Àæ¸ÁgÀ UÉƼÀÄîwÛzÀݪÀÅ,  AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¨ÉæÃQAUï £ÀÆå¸ïUÀ½UÉ PÁAiÀÄÄvÁÛ EgÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀĢݪÁ»tÂUÀ¼ÀÄ CªÀvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¨ÉæÃQÌAUï £ÀÆå¸ïUÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉÆqÀzÉà £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£Éßà vÀªÀÄä ªÁ»tÂUÀ¼À°è C®APÀÈvÀ UÁæ¦üPïì §¼À¹PÉÆAqÀÄ ©vÀÛj¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ.  C¤ªÉÄñÀ£ï vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀAvÉ ªÁ»tÂUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄ¢Ý ©vÀÛj¸ÀĪÀ gÀÆ¥ÀªÀÅ PÀÆqÁ C£ÉÃPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀArzÉ.  FUÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÁ»t vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀgÀ°è Graphics ºÁUÀÆ Visual Effect JµÀÄÖ ªÀÄÄRåªÉAzÀgÉ, CªÀÅ «ÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÁ»tÂAiÀÄvÀÛ, ¸É¼ÉAiÀÄĪÀ°èAiÀÄÆ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÀÛªÉ JAzÀgÀÆ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ, CzÀgÀ°è ¸ÀÄ¢Ý ªÁ»tÂUÀ¼À°è Graphics, Visual Effect UÀ¼ÀÄ E®èªÉAzÀgÉ CzÀÄ £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯Éèà C®è CAvÀ aPÀÌ ªÀÄUÀÆ PÀÆqÁ ºÉüÀÄvÉÛÃ.  PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀÄ¢Ý ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀÄ¢Ý ªÁ»t §¼À¸ÀĪÀ £ÀÆå¸ï ¸ÁÌç¯ïUÀ¼ÀÄ J¶ÖgÀÄvÀÛªÉ JAzÀgÉ ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ zÀȱÀåUÀ¼ÀÆ PÀÆqÁ ¸ÁÌç¯ï£À°è ¹PÀÄÌ ªÀÄÄaÑ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ.  MAzÀ£ÀÄß NzÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è E£ÉÆßAzÀÄ CµÀÖgÀ¯Éèà ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ »ÃUÉ n.«. ¥ÀgÀzÉAiÀÄ vÀÄA¨É¯Áè CPÀëgÀUÀ¼ÀzÉÝ PÁgÀĨÁgÀÄ.

 

       CªÀvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÉÃgÀ ¥Àæ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÄÄAzÀÄ vÁªÀÄÄAzÀÄ JAzÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀĢݪÁ»tÂUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÉ CvÀÛ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÁUÀÆ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀĢݪÁ»¤UÀ¼À°è J£ÉÆà MAzÀÄ ¸ÀAZÀ®£À ±ÀÄgÀĪÁAiÀÄÄÛ.  CzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 2.30 gÀ ºÉÆvÀÄÛ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÁUÀÆ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ªÁ»tÂUÀ¼ÀÄ ¨ÉæÃQAUï £ÀÆå¸ï MAzÀ£ÀÄß ©vÀÛj¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrzÀªÀÅ CzÉà d¥Á£À£À°è ¸ÀÄ£Á«Ä C§âgÀ. 8.9 gÀ wêÀævÉAiÀÄ ¨sÀÆPÀA¥À d¥Á£ï gÁdzÁ¤ mÉÆÃQAiÉÆà ªÁå¦ÛAiÀÄ°è JAzÀÄ.  CµÀÖgÀ¯Éèà D ¸ÀĢݪÁ»tÂUÀ¼À ¸ÀAZÀ®£À £ÀªÀÄä ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀĢݪÁ»tÂUÀ½UÀÆ mÁæ£Àì¥sÀgÀ ªÀiÁrzÀAvÁ¬ÄvÀÄ.  C°èAiÀÄ ªÀgÉUÀÆ ¸ÀĪÀÄä£Éà PÀĽvÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¸ÀÄ¢Ý ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀªÀjUÉ F ¸ÀÄ¢Ý ©¹ vÀÄ¥ÀàªÁV ¥Àjt«Ä¹vÀÄÛ.  DzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß PÀÆqÁ d£ÀjUÉ vÀ®Ä¦¸À¨ÉÃPÀ®è.  vÀPÀët ¨ÉæÃQAUï £ÀÆå¸ï ¸ÁÌç¯ï d¥Á£ï ¸ÀÄ£Á«ÄAiÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §AzÉà ©nÖvÀÄ.  EµÉÆÖvÀÆÛ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ «PÀëPÀjUÉ DvÀAPÀ ¸ÀȶÖAiÀiÁzÀAvÁ¬ÄvÀÄ.  ¤zÁ£ÀªÁV n« ¥ÀgÀzÉAiÀÄ vÀÄA§ ¸ÀÄ£Á«ÄAiÀÄ ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼É vÀÄA©vÀÄ CzÀÄ JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ JAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgɸÀĪÀAwvÀÄÛ.  ªÀÄvÉÛà vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁ»tÂUÀ¼À°è ¸ÀÄ£Á«Ä zÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß «ÃPÀëPÀjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀzÀ°è PÁA¦mÉñÀ£ï ±ÀÄgÀÄ....!  gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÁ»tÂUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄ£Á«Ä zÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁæzÉòPÀ ªÁ»tÂUÀ¼ÀÄ JµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ PÁ¦ü ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÉAzÀgÉ, vÁªÉà ¸ÀévÀB vÀªÀÄä j¥ÉÆÃlðgï£À£ÀÄß d¥Á£ÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ¸ÀÄ¢Ý ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ JA§AvÉ £Àn¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ.  CAvÀºÀzÀæ°è K£ÁzÀÆæ «±ÉõÀ zÀȱÀå ¹QÌvÉAzÀgÉ D ªÁ»tÂAiÀÄ UÀªÀð ºÉüÀwgÀzÀÄ.  D zÀȱÀåªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ZÁ£É¯ï£À Exclusive CAvÀ vÉÆÃj¹zÉÝà vÉÆÃj¹zÀÄÝ.  E£ÀÆß D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MAzÀÄ ¸ÀĢݪÁ»t ºÉÃUÉ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁrvÉAzÀgÉ, ¥ÀgÀzÉAiÀÄ CzsÀð JqÀ¨sÁUÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ zÀȱÀåUÀ¼ÁzÀgÉ E£ÀßzsÀ𠧮¨ÁUÀ d¥Á£À ¸ÀÄ£Á«ÄAiÀÄ zÀȱÀåUÀ¼ÀÄ EvÀÛ GvÁìºÀªÁzÀgÉ CvÀÛ ©üÃPÀgÀ ¥Àæ¼ÀAiÀÄzÀ £ÀqÀÄªÉ d£ÀgÀ DPÀæAzÀ£ÀzÀ zÀȱÀåUÀ¼ÀÄ.  ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ F jÃw ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ «ÃPÀëPÀjUÉ M¼ÉîAiÀÄzÉà KPÉAzÀgÉ «ÃPÀëPÀ ZÁ£É® QvÁÛPÀĪÀÅzÀÄ vÀ¦àvÀÄÛ.  MAzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÆ ¸ÀÄ¢Ý ¥ÀqÉzÀAvÁ¬ÄvÀÄ.  CµÀÄÖ CZÀÄÑPÀmÁÖV PÉ®¸À ªÀiÁr D ¸ÀĢݪÁ»tÂ.  D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÁ»tÂUÀ¼À PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ, ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ ºÁUÀÆ mÉQ߶AiÀÄ£ïgÀ ¥ÁqÀÄ ºÉüÀwÃgÀzÀÄ.  PÉ®ªÉǪÉÄä Hl ¤zÉæ ©lÄÖ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.  CzÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁUÀå (PÀªÀÄð) JAzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÁÛgÉ.

 

       ¸ÀĢݪÁ»tÂUÀ¼À ¸ÀÄ¢Ý ¥Àæ¸ÁgÀzÀ ±ÉÊ° PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉ ºÉƸÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À (¨ÉÃgÉ ªÁ»tÂUÀ¼À°è EgÀzÀ) aAvÉ D ªÁ»tÂAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©ü¹gÀÄvÀÛzÉ.  FUÀAvÀÆ ¸ÀÄ¢Ý ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀ ªÀ®¸É eÁjAiÀÄ°èzÉ.  MAzÀÄ ªÁ»t¬ÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ »ÃUÉ ¸ÁÜ£À ¥À®èlUÉƼÀÄîwÛgÀÄvÀÛzÉ.  CzɵÉÖà ªÁ»tÂUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹zÀgÀÆ D ªÀÄÄRå¸ÀܤUÉ MAzÉ PÀ£À¸ÀÄ CzÀÄ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ D ªÁ»¤ d£À¦æAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÉà DVgÀÄvÀÛzÉ.  CzÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ¤ÃqÀĪÀ ±ÉÊ° ªÀÄvÀÄÛ ¤RgÀvÉAiÀÄ°è M¼ÉîAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.  ºÁUÀÆ ºÉƸÀ ºÉƸÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ½UÉ £ÁA¢AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.  EzÀgÀ°è D ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ MlÄÖ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼À ¥Àj±ÀæªÀÄ PÀÆqÀ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

 

       FUÀAvÀÆ TV-On ªÀiÁrzÉæ ¸ÁPÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ PÀtÄÚ ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÀÅzÉ MAzÀÄ £ÀÆå¸À ZÁ£É¯ï, d£ÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß «ÃQë¸À®Ä D¸ÀQÛ vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛgÉ PÀÆqÀ.  ªÀÄ£ÀgÀAd£É ªÁ»tÂUÀ½VAvÀ ¸ÀÄ¢Ý ªÁ»tÂUÀ¼ÀÄ FUÀ «ÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÀ°è AiÀıÀ¹é DUÁÛ EzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀÄÆ DVªÉ.  PÉ®¸ÀÄ¢Ý ªÁ»tÂUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¸ÀÄ¢Ý ¹UÀ¢zÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ¥ÀÄàzÁj »rAiÀÄÄwÛªÉ.  AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ DzÁgÀUÀ½®èzÉ ªÀÄÄAzÉ DUÀ§ºÀÄzÁzÀ (DUÀzÉà EgÀ§ºÀÄzÁzÀ) ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß «ÃPÀëPÀjUÉ FUÀ¯Éà vÉÆÃj¹ »UÁUÀÄvÉÛ, ºÁUÁUÀÄvÉÛ CAvÀ vÉÆÃj¹ ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¹ d£ÀgÀ CzsÀð fêÀªÀ£ÀÄß FUÀ¯Éà »ÃgÀÄwÛªÉ.

 

       AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ZÀ®£ÀavÀæzÀ zÀȱÀåªÀ£ÀÄß §¼À¹ CzÀPÉÌ D «eÁÕ¤ ºÉýzÀ, F «eÁÕ¤ ºÉýzÀ CAvÁ PÀvÉ PÀnÖ ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ºÁUÁUÀÄvÉÛ, »ÃUÁUÀÄvÉÛ CAvÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ¨sÀAiÀÄ©üÃvÀgÀ£ÁßV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤®è¨ÉÃPÀÄ.

 

       MAzÀÄ ªÁ»t JµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ d£ÀgÀ ªÀÄ£À ªÀÄÄnÖzÉ JAzÀÄ ¯ÉPÀ̺ÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ CzÀÄ JµÀÄÖ d£ÀgÀ£ÀÄß ¨sÀAiÀÄ©üÃvÀgÀ£ÁßV ªÀiÁrzÉ JA§ÄzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C®è.  JµÀÄÖ d£ÀjUÉ ªÀÄÄAzÉ DUÀ§ºÀÄzÁzÀ, DUÀÄwÛgÀĪÀ WÀluÉUÀ½UÉ C¨sÀAiÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÉ JA§ÄzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©ü¹zÉ.

      

No comments:

Post a Comment